เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.Plan a  ICT
3.EGA
4.Threshold price
5.TOR Principles of law
6.Proceedings
7.Manuals and Documentation
8.Forms
   

การสื่อสารภายในกรมการข้าว  

2013 RiceEMailGoThai
Banner Mail Gothai
g-mail1
Banner Mail Gothai.2
Banner Service
icon ricepest-2
   

งานจัดซื้อจัดจ้าง  

sss

banneprice

Register

   

จำนวนผู้เข้าชม  

605080
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
159
111
817
603677
721
3873
605080

Your IP: 103.55.142.45
2021-03-06 18:56
   

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว 

-แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีบทบาทหน้าที่

- งานสารบรรณ งานกานเงินและบัญชี และงานพัสดุและครุภัณฑ์ของสูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-  ดำเนินการงานเจ้าหน้าที่และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-  งานประสานการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-  ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่

ศึกษา วิเคราะห์ความต้อง และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

-  จัดหาและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต

   ในส่วนกลางและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

-  บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล ดูแลรักาาฐานข้อมูลและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในกรมการข้าว

-  บริหารจัดการระบบการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงระบบเครือข่ายหน่วยงานในกรมการข้าว

3.กลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ มีบทบาทหน้าที่

-  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและจัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว

-  ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนงานวิจัย

   พัฒนาการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพข้าว

-  สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศรองรับระบบงานบริหารและจีดการในหน่วยงาน

-  ปฏิบัติการร่วม ในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำสถิติ และรายงานด้านข้าวระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

-  ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคในการสำรวจวางระบบ รวบรวมและรายงานข้อมูลและสถิติ

-  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามนโยบาย

4. กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่

-  วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดมาตรฐาน โครงสร้างของระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมการข้าว

-  สนับสนุนงานศึกษา วิจัย และร่วมมือพัฒนาระบบพยากรณ์ และเตือนภัยศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ

   ต่อการผลิตข้าวเชื่อมโยงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

-  บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิสาสตร์ เพื่อรองรับการใช้งานด้านงานวิจัย เมล็ดพันธุ์ พัฒนาการผลิต มาตรฐาน

   และคุณภาพข้าว

-  ร่วมพัฒนาข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศด้านข้าวที่มีความสัมพันธ์

   กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่