แผนผังเว็บไซต์ ศสส.

หน้าหลัก

หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์
โครงสร้างและบทบาท
ภารกิจหน้าที่
บุคลากร
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน
หลักการเขียน TOR
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดราคากลาง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง
แบบฟอร์มต่างๆ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด IT
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ศูนย์แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เทคนิคแก้ปัญหาคอมเบื้องต้นที่พบบ่อย
รับสมัครงาน
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทัก
ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Web Site กรมการข้าว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น"
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Internet ในระบบ LAN และ Access point ให้กับ สำนักงานโรงเรียนข้าวและชาวนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุง Software และติดตั้งองค์ความรู้เรื่องข้าวให้กับตู้ KIOSK โซนภาคใต้
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิด การสัมนาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง กองกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางไปที่กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของการพยากรณ์อากาศ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุม ส่งมอบงาน กลุ่มOG4 ให้ กลุ่มOG5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุง Software และติดตั้งองค์ความรู้เรื่องข้าวให้กับตู้ KIOSK โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศ มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งตัวแทนเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับ กรมการข้าว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมกลุ่ม ฝ่ายบริหารทั่วไป (Operation Group ๑) OG๑
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนข้าวและชาวนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการคืนความสุขให้ชาวนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุง Software และติดตั้งองค์ความรู้เรื่องข้าวให้กับตู้ KIOSK โซนภาคเหนือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุง Software และติดตั้งองค์ความรู้เรื่องข้าวให้กับตู้ KIOSK
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์โดยใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง