แผนแม่บท


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าว

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-11 14:49:46    17     3 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-11 14:47:58    16     0 

(ร่าง)แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-11 14:47:00    25     1