เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15/03/2562)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:07:37    27     0 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/05/2561)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:06:40    27     1 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21/04/2560)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:05:36    34     1 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (11/03/2559)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:04:39    21     2 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) (25/08/2558)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:02:51    26     1 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (18/02/2558)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:01:43    32     1 

แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) (01/10/2557)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:00:17    31     1 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557 (01/10/2557)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:59:11    25     0 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (21/02/2557)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:58:08    29     0 

มติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (11/09/2556)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:56:55    25     0 

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (08/09/2556)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:55:31    27     0 

รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของราชการ (06/09/2556)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:54:17    26     0 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (26/07/2556)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:52:28    32     0 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) (29/03/2556)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:41:48    20     0 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (08/03/2556)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:40:40    26     0 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2556 (29/02/2555)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:39:12    20     0 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบภาครัฐ (27/07/2552)

 • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 11:34:15    24     2