เอกสารและคู่มือ


การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาเว็บไซต์

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-17 16:04:16    204     14 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-17 15:59:37    145     0 

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-17 10:06:51    362     56 

คู่มือกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-17 10:04:18    147     3 

คู่มือ GIN Conference

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-17 09:52:53    149     0 

คู่มือการใช้งาน Mail.go.th เวอร์ชั่นใหม่

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-12 08:55:58    157     0