สรุปผล(แบบ สขร.)


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-02 15:01:48    35     2 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนเมษายน 2564

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-02 15:00:15    30     2