เกณฑ์ราคากลาง คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลาง CCTV


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560 (11/10/2560)

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:25:03    19     0 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559 (28/09/2559)

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:24:04    25     0 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 (25/08/2558)

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:22:20    24     1 

มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (02/05/2556)

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-05-21 12:20:42    23     0