กฏหมาย ICT


Digital Law (กฎหมายดิจิทัล )

Digital Law (กฎหมายดิจิทัล )

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 16:18:40    22     0 

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 2545

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:55:41    16     0 

Computer - Related Crime Act B.E. 2550 (พรบ. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) Download Details

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:01:55    19     1 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:00:18    18     1