กฏหมาย ICT


Digital Law (กฎหมายดิจิทัล )

Digital Law (กฎหมายดิจิทัล )

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 16:18:40    272     5 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:56:33    194     2 

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 2545

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:55:41    184     14 

Computer - Related Crime Act B.E. 2550 (พรบ. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) Download Details

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:01:55    136     2 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  • โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2021-06-01 14:00:18    142     5