ประวัติความเป็นมา


  •   2021-01-13 15:05:15    585  

   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว

-แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีบทบาทหน้าที่

- งานสารบรรณ งานกานเงินและบัญชี และงานพัสดุและครุภัณฑ์ของสูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ดำเนินการงานเจ้าหน้าที่และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานประสานการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้อง และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

- จัดหาและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต

ในส่วนกลางและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

- บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล ดูแลรักาาฐานข้อมูลและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในกรมการข้าว

- บริหารจัดการระบบการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงระบบเครือข่ายหน่วยงานในกรมการข้าว

3.กลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ มีบทบาทหน้าที่

- ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและจัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการข้าว

- ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพข้าว

- สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศรองรับระบบงานบริหารและจีดการในหน่วยงาน

- ปฏิบัติการร่วม ในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำสถิติ และรายงานด้านข้าวระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

- ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคในการสำรวจวางระบบ รวบรวมและรายงานข้อมูลและสถิติ

- ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามนโยบาย

4. กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่

- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดมาตรฐาน โครงสร้างของระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมการข้าว

- สนับสนุนงานศึกษา วิจัย และร่วมมือพัฒนาระบบพยากรณ์ และเตือนภัยศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ

ต่อการผลิตข้าวเชื่อมโยงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

- บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิสาสตร์ เพื่อรองรับการใช้งานด้านงานวิจัย เมล็ดพันธุ์ พัฒนาการผลิต มาตรฐาน

และคุณภาพข้าว

- ร่วมพัฒนาข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศด้านข้าวที่มีความสัมพันธ์

กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่