ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำข้อมูลทดสอบและพัฒนาระบบติดตามรายงาน พยากรณ์ วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม ความเสี่ยงของการผลิตข้าวในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
  •   2022-06-23 15:38:08    39     0

-
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  • bytes