ระบบกรมการข้าวบน GDCC Cloud


ลำดับ ชื่อโครงการ และ/หรือ ระบบงาน จำนวนระบบ
1 ระบบองค์ความรู้เรื่องข้าว 1
2 ระบบเว็บไซต์ 1
3 โครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง(สำหรับแสดงผลเว็บไซต์) 1
4 โครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง 1
5 โครงการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ภัยแล้ง(สำหรับเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล) 1
6 ระบบเตือนภัยธรรมชาติ การระบาดของศัตรูข้าว 1
7 ระบบทดสอบระบบงาน 1
8 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1
9 thairiceomics 1
10 ที่ปรึกษาชาวนา 1
11 ระบบติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง 1
12 ระบบศูนย์ข้าวชุมชน 1
13 ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก big data ตามนโยบายรัฐบาล 1
14 ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 1
15 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 1
16 ศูนย์บริการข้อมูลกรมการข้าว(ระบบรายงานผู้บริหาร) 1
17 ระบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1
18 ระบบแจ้งซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1