ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ประชุมหารือโครงสร้างฐานข้อมูลของกรมการข้าว


    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ประชุมหารือโครงสร้างฐานข้อมูลของกรมการข้าว

    วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว และประธานคณะที่ปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน นางสาว เยาวลักษณ์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว และ นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมหารือ การจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลของกรมการข้าว เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหาร และขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลกลางของกรมการข้าว ให้สามารถนำข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจการวางแผนการดำเนินการในด้านต่างๆ ของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว