ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567 ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร


    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567

     วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567 ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 21 ต.ค. 65 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวชับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566-2567 ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ให้บุคลากรกรมการข้าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ▫️ กรมการข้าวจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้ประโยชน์ ทำงานง่ายขึ้น ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร ปฏิวัติชาวนาโดย กรมการข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวนาไทย ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เกิดความมั่นคงของประเทศ