ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567 ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร


    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

   

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม Department Chief Information Officer ( DCIO ) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ปี 2566 – 2567 ด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วันที่ 20 ต.ค.65 ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
▫️ บรรยายพิเศษหัวข้อระบบเศรษฐกิจและภารกิจกรมการข้าว สถานการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย ภารกิจกรมการข้าวกับการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาบุคลากรในอนาคต
▫️ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการข้าว ชาวนามีคุณภาพที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว พัฒนาองค์กร และ บุคลากรสู่การเป็นองค์กร Digital รองรับ Next Normal