ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1


    วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

    วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ( DCIO ) และ นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ ▫️ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่างๆ ด้านไอที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ