ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1


    วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

    วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ ร่วมกับกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมงานแถลงข่าว "ประกาศโครงการผลการพิจารณาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 " กรมการข้าวได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ โครงการการพัฒนาระบบการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าว ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนฯ แล้ว มีโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ ภายใต้กรอบนโนบายทั้ง 4 ด้าน ซึ่งโครงการที่ผ่านการอนุมัติดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ และส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปในอนาคต ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม