กรมการข้าว จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว พุทธศักราช 2565


    วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร

    วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี