ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุม โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลัก (Crop modelling)


    วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในที่ประชุม