ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมพิจารณา โครงการด้านเทคโนโลยยีดิจิทัล


    วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ

    วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ ตามมติประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ▫️ โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัสให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ และหลักเกณฑ์ แนวทางกรพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567