เผยแพร่ราคากลางจ้างเชื่อมโยงฐานข้อมูล
  •   2021-05-27 13:09:32    46     1

กรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑ งาน


  • 452982 bytes