ประกาศแนวทางการจัดทาแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552
  •   2021-06-01 14:54:50    102     3

ประกาศแนวทางการจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบติของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


  • bytes