ประชุมคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

   

     ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๖/ว๑๗๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าพร้อมหลักฐานการดำเนินงานตามแบบรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดฯ ในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ภายในองค์กรณ์ มีคณะทำงาน คือผู้บริหาร ทั้ง ๑๓ หน่วยงานภายในกรมการข้าว เพื่อเข้าร่วมพิจารณาแบบรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จนการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน ๒. การจัดการประชุมภายในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมีการทดสอบก่อน และหลังการดำเนินการ ๓. จัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๓ แนวปฏิบัติ ๔. จัดทำแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน ๕. ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา เพื่อเห็นควรในการแต่งตั้งคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และรายงานให้ ศทส.สป.กษ ทราบต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ที่ผ่านมา