ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-27 14:34:37    218     1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes