ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-29 11:54:07    224     14

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ / ประกวด / TOR


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes