ประชุมบอร์ดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓


    ประชุมบอร์ดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

   

    การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม มีถูกต้องแม่นยำ ในส่วนสำคัญสำหรับกรมการข้าว ในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาแผนงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรูปแบบการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน เช่น โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ในปี ๒๕๖๔ โครงการระบบบันทึกข้อมูลเข้า – ออก เวลาปฏิบัติงาน และโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงสภาพและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมการข้าว