ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓


    ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

   

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมการข้าว จัดทำโครงการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมการข้าว(ประธาน) หารือแนวทาง ในแต่ละโครงการที่มีการนำเสนอบอร์ด ICT กรมการข้าวและสรุปผลการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุป ในการพิจรณาเข้าสู่ บอร์ด ICT กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น ๑ ที่ผ่านมา