ศสส.จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online


    จัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านระบบ Online

   

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้กำหนดตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว พร้อมรับนโนบายพร้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom เพื่อส่งเจ้าหน้าที่(วิทยากร) ที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหา ได้แก่ การโจมตีของกลุ่มแฮ็กเกอร์ การจารกรรม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล รวมทั้งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานทั้ง ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ การจัดอบรมให้ความรู้ในส่วนหน่วยงานภูมิภาค ผ่านระบบ Online ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น ๑ อาคารกรมการข้าว ส่วนกลาง ที่ผ่านมา