บุคลากร


  •   2021-01-13 15:05:15    2101  

นาย สรายุทธ ทองน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0-2561-4808

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย อนุรักษ์ พงษ์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2561-4137

[email protected]

นางสาว ดวงประกาย มงคล

เจ้าพนักงานสถิติ

0-2561-4808

[email protected]

นางสาว อ้อมเดือน ดิษคำเหมาะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

0-2561-4808

[email protected]

นางสาว สุรีย์พร ราษฎร์ประชุม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-4808

[email protected]

นาย สมชาย พุ่มสำเนียง

พนักงานขับรถ

0-2561-4808

[email protected]

นาย ปราโมทย์ สกุลหงษ์

พนักงานขับรถ

0-2561-4808

[email protected]

กลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ


นางสาว เสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ

0-2561-4137

[email protected]

นางสาว ปิยะนุช เต็มคำพร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-2561-4137

[email protected]

นางสาว ณภัทร โพธิ์ทอง

เจ้าพนักงานสถิติ

0-2561-4137

[email protected]

กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์


นาย ปณิธิ เทพสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์

0-2561-4808

[email protected]

นางสาว สุเมณีย์ งามสอาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

[email protected]

นางสาว สุดารัตน์ ทับยาง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

[email protected]

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร


นาย คณิน ดิษคำเหมาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

0-2561-4808

[email protected]

นาย ชัชวัฒน์ ใจศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

0-2561-4808

[email protected]

นาย อรรถสิทธิ์ ขาวผ่อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

[email protected]

นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

[email protected]