บุคลากร


  •   2021-01-13 15:05:15    501  

นาย ชิษณุชา บุดดาบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

0-2561-2182

chitnucha.b@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว ดวงประกาย มงคล

ห้วหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2561-4808

duangprakay.m@rice.mail.go.th

นางสาว อ้อมเดือน ดิษคำเหมาะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

0-2561-4808

omduan.d@rice.mail.go.th

นางสาว สุรีย์พร ราษฎร์ประชุม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0-2561-4808

นางสาว ปรัชญา จันวรรณ

จ้างเหมาบริการ

0-2561-4808

praty.c@rice.mail.go.th

นาย สมชาย พุ่มสำเนียง

พนักงานขับรถ

0-2561-4808

somchai.p@rice.mail.go.th

นาย ปราโมทย์ สกุลหงษ์

พนักงานขับรถ

0-2561-4808

pramotsakunhong@gmail.com

กลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ


นาย ธนนพพล สถิตย์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ

0-2561-4137

thananoppol.s@rice.mail.go.th

นางสาว เสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

0-2561-4137

saowaluk.p@rice.mail.go.th

นางสาว ปิยะนุช เต็มคำพร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-2561-4137

piyanuch.t@rice.mail.go.th

นางสาว ณภัทร โพธิ์ทอง

เจ้าพนักงานสถิติ

0-2561-4137

naphat.p@rice.mail.go.th

นาย ภราดร ศรีสุข

จ้างเหมาบริการ

0-2561-4137

paradorn.s@rice.mail.go.th

กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์


นาย สรายุทธ ทองน้อย

หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์

0-2561-4808

srayut.t@rice.mail.go.th

นาย รามณ์ พันธ์พระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

0-2561-4808

rahm.p@rice.mail.go.th

นางสาว สุเมณีย์ งามสอาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

sumanee.n@rice.mail.go.th

นางสาว สุดารัตน์ ทับยาง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

sudarat.t@rice.mail.go.th

นาย ปฏิพัทธ์ มีพร

จ้างเหมาบริการ

0-2561-4808

patiphat.m@rice.mail.go.th

กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร


นาย คณิน ดิษคำเหมาะ

หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

0-2561-4808

kanin.d@rice.mail.go.th

นาย อรรถสิทธิ์ ขาวผ่อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

atthasit.kh@rice.mail.go.th

นาย ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-2561-4808

chanchai.a@rice.mail.go.th

นาย ภานุวัฒน์ ราษฎร์ประชุม

จ้างเหมาบริการ

0-2561-4808

panuwatcc007@gmail.com